Zamów online

Zapoznaj się
z ofertą do kształcenia specjalnego

Zasady dofinansowania

Kiedy dotacja, kiedy wyprawka rok szkolny 2021/2022

Kiedy dotacja, kiedy wyprawka rok szkolny 2021/2022
Szkoła podstawowa
klasa I
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
klasa II
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
klasa III
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
klasa IV
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
Klasa V
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
klasa VI
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
klasa VII
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
klasa VIII
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
Specjalna szkoła przysposabiająca do pracy
klasa I wyprawka
klasa II wyprawka
Klasa III wyprawka

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Wysokości dotacji dla uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2021/2022

Dotacja celowa uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczniowie niesłyszący uczniowie słabosłyszący uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera uczniowie słabowidzący wydruk niepowiększony uczniowie słabowidzący wydruk powiększony uczniowie niewidomi uczniowie niewidomi wydruk w systemie Braille’a
maksymalna wysokość dotacji
Szkoła podstawowa klasa I
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123.75 zł 138.60 zł 138.60 zł 123.75 zł 128.70 zł 123.75 zł 396.00 zł 138.60 zł 990.00 zł
Szkoła podstawowa klasa II
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 249.48 zł 178.20 zł 249.48 zł 249.48 zł 249.48 zł 187.11 zł 712.80 zł 231.66 zł 1 782.00 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123.75 zł 138.60 zł 138.60 zł 123.75 zł 128.70 zł 123.75 zł 396.00 zł 138.60 zł 990.00 zł
Szkoła podstawowa klasa III
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123.75 zł 138.60 zł 138.60 zł 123.75 zł 128.70 zł 123.75 zł 396.00 zł 138.60 zł 990.00 zł
Szkoła podstawowa klasa IV
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61.88 zł 69.30 zł 69.30 zł 61.88 zł 64.35 zł 61.88 zł 198.00 zł 69.30 zł 495.00 zł
Szkoła podstawowa klasa V
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 449.06 zł 427.68 zł 449.06 zł 449.06 zł 449.06 zł 449.06 zł 1 710.72 zł 555.98 zł 4 276.80 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61.88 zł 69.30 zł 69.30 zł 61.88 zł 64.35 zł 61.88 zł 198.00 zł 69.30 zł 495.00 zł
Szkoła podstawowa klasa VI
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61.88 zł 69.30 zł 69.30 zł 61.88 zł 64.35 zł 61.88 zł 198.00 zł 69.30 zł 495.00 zł
Szkoła podstawowa klasa VII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61.88 zł 69.30 zł 69.30 zł 61.88 zł 64.35 zł 61.88 zł 198.00 zł 69.30 zł 495.00 zł
Szkoła podstawowa klasa VIII
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 623.70 zł 594.00 zł 623.70 zł 623.70 zł 623.70 zł 623.70 zł 2 376.00 zł 772.20 zł 5 940.00 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61.88 zł 69.30 zł 69.30 zł 61.88 zł 64.35 zł 61.88 zł 198.00 zł 69.30 zł 495.00 zł

Składanie wniosków

W terminie od 1 kwietnia do 10 września 2021 roku dyrektor powinien:

 • przekazać informację niezbędną do ustalenia wysokości dotacji i złożyć wniosek o udzielenie dotacji do JST

Otrzymanie dotacji

Wojewoda udziela dotacji w terminie do:

 • 4 czerwca 2021 roku – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji przez JST w terminie od 15 kwietnia do 5 maja,
 • 9 sierpnia 2021 roku – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji przez JST w terminie od 6 maja do 10 lipca,
 • 15 października 2021 roku – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji przez JST w terminie od 11 lipca do 15 września.

Rozliczenie dotacji

Do 15 stycznia 2022 roku dyrektor szkoły rozlicza wykorzystanie dotacji i zwraca niewykorzystaną część.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna*

Wysokości dofinansowania dla uczniów z niepełnosprawnością

Wyprawka rok szkolny 2021/2022
wysokość dofinansowania**
Szkoła przysposabiająca do pracy
klasa I od 225 zł do 445 zł
klasa II od 225 zł do 445 zł
klasa III od 225 zł do 445 zł
* Informacje na bazie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ……………………………. 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 – jak tylko pojawi się nowe rozporządzenie informacja będzie uaktualniona
** W zależności od niepełnosprawności oraz w zależności od tego czy korzysta czy nie z podręczników do kształcenia specjalnego

Termin składania wniosków

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Co podlega dofinansowaniu

 • Podręczniki
 • Materiały edukacyjne
 • Materiały ćwiczeniowe

Składanie wniosków

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest udzielana na wniosek:

 • rodziców ucznia (prawnych opiekunów),
 • rodziców zastępczych,
 • osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (DzU z 2019 r. poz. 2407)
 • pełnoletniego ucznia,
 • nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Środki na udzielenie pomocy na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę przekazuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów niepełnosprawnych (prawnym opiekunom) koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości przysługującej pomocy.

Dowodem zakupu w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

W przypadku zakupu dla grupy uczniów koszt zakupu jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Akty prawne

Dokumenty do pobrania